Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva, vyhlášky,zákony, > OZV č. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem

OZV č.1/2001 o nakládání s komunálním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Třemešná č. 1/2001

 

o systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Třemešná..

 

 

Zastupitelstvo obce Třemešná vydalo na  svém zasedání dne 7.12.2001 v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1.

Předmět,působnost a závaznost.

 

1).Obecně závazná vyhláška stanoví systém  shromažďování,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Třemešná ( dále jen „obec“), určuje místa k odkládání odpadů, upravuje nakládání se stavebním odpadem. Dále stanoví způsob úhrady nákladů za provoz systému nakládání s odpady na území obce Třemešná.

 

2).Obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé  bydliště , pro osoby, které se na území obce zdržují a pro všechny fyzické a právnické osoby,které mají na území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a pro právnické a fyzické osoby  oprávněné k podnikání, které mají s obcí Třemešná uzavřenou písemnou smlouvu o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

 

 

Článek  2.

Základní pojmy.

 

3)              Odpad podle § 3, odst.1, je  „ každá movitá věc,které se osoba zbavuje,nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb..“

4)               Nebezpečný odpad podle § 4, písm.a ,  je   „ odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů  a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu č. 185/2001 Sb..“

5)              Komunální odpad podle § 4,písm.b, je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

6)              Stavební odpad podle § 4,písm b,k, je zemina a kamenivo ze stavebních výkopů  a terénních úprav,stavební suť, demoliční a podobný odpad neznečištěný látkami, které mají nebezpečné vlastnosti podle zvláštních právních předpisů.

7)              Objemný odpad podle § 4,písm.b, je takový komunální odpad nebo podobný komunálnímu odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze shromažďovat ve sběrných nádobách na komunální odpad o objemu 110 dm3 a 1200 dm3.

8)              Nebezpečné složky komunálního odpadu podle § 4,písm.a, jsou odpady ,které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů ( např. baterie,akumulátory,zářivky,léky,barvy,oleje,ředidla,lepidla,pesticidy), a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze  č.2 k tomuto zákonu.

9)               Využitelné složky komunálního odpadu podle § 4,písm.d, jsou sběrový papír,sběrové sklo,PET láhve.

10)           Oddělený sběr složek komunálního odpadu podle § 4,písm.d,  je odděleným shromažďováním a odděleným odkládáním využitelných a nebezpečných složek do sběrných nádob nebo sběrných míst se zvláštním označením.

11)            Sběrná místa podle § 4,písm.f, jsou místa,prostory,objekty a zařízení určená správou obce pro shromažďování odpadů.

12)   Sběrné nádoby podle § 4,písm.f, jsou nádoby na shromažďování komunálního odpadu. Typ a provedení sběrných nádob podléhá schválení příslušným správním orgánem obce v rámci uzavřené smlouvy s oprávněnou osobou.

13)   Sběrný dvůr podle § 4,písm.f, je objekt schválený k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu dle zvláštních předpisů,provozovaný oprávněnou osobou podle schváleného provozního řádu.

14)   Původce odpadů podle § 4,písm.p,pro komunální odpady vznikající na území obce,které mají původ v činnosti fyzických osob,se za původce považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

15)   Oprávněná osoba podle § 4,písm.r, je každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.

 

Článek 3.

Všeobecné povinnosti.

 

4)               Každý má dle § 10 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech  při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů,omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady jejichž vzniku nelze zabránit ,musí být využity,případně odstraněny způsobem,který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem a se zvláštními právními předpisy.

 

Článek 4.

                           Nakládání s komunálním odpadem.

 

1)         Sběr,svoz a odstraňování komunálního odpadu a vytříděných složek komunálního odpadu od fyzických osob, a odpadu od původců odpadu,kteří na základě písemné smlouvy s obcí využívají systém nakládání s odpady na území obce Třemešná,zajišťuje oprávněná osoba, která má smlouvu s obcí Třemešná.

2)         Komunální odpad a vytříděné složky je povoleno ukládat pouze do nádob určených ke shromažďování odpadů.

3)         Nádoby na odpad jsou umístěny na místech k tomu určených. Tímto místem mohou být pozemky ve vlastnictví fyzických osob nebo původců odpadů,veřejná prostranství nebo jiné prostory.

4)         Veřejné prostranství může být pro tento účel využito jen se souhlasem obce.

 

Článek 5.

                                       Sběrná místa a sběrné nádoby.

 

 

1)         Sběrná místa zřizuje obec Třemešná ve spolupráci s oprávněnou osobou..

2)         Sběrný dvůr pro nebezpečné složky komunálního odpadu je zřízen v přístavbě u budovy Obecního úřadu.

3)         Stálá sběrná místa příslušná k obytným nemovitostem se zřizují na veřejných prostranstvích přilehlých k obytným nemovitostem mimo vozovku pozemních komunikací.

4)         Přechodná sběrná místa na veřejných prostranstvích se zřizují podle potřeby za účelem sběru objemného odpadu. Zřízení těchto sběrných míst oznamuje obecní úřad na úřední desce .

5)         Odpadkové koše na veřejných prostranstvích ( zastávkách ) jsou určeny pouze pro odkládání drobného směsného odpadu.

6)         Sběrné nádoby ( popelnice 110 l ve vlastnictví občanů ),slouží k ukládání zbytkového komunálního odpadu po vytřídění ( tj. bez skla,PET lahví a nebezpečných složek komunálního odpadu a papíru určeného do sběru ).

7)         Kovové kontejnery ( 1 200 l ve vlastnictví obce, označené  druhem tříděného odpadu ), slouží pro odkládání vytříděného skla a PET lahví.

8)         Počet sběrných nádob je omezen. Na tři fyzické osoby připadá jedna sběrná nádoba 110 l při svozu 1x14 dnů,celoročně.

9)         Počet míst a kontejnerů omezen . Rudíkovy 2x PET lahve,2x sklo.Střed obce 2x PET lahve , 2x sklo. Damašek 2x PET lahve,2x sklo.

 

 

 

Článek 6.

Svoz komunálního odpadu.

 

1)        Svoz všech druhů komunálního odpadu pro jednotlivá sběrná místa se provádí podle harmonogramu sestaveného oprávněnou osobou a schváleného zastupitelstvem obce.

2)        Svoz komunálního odpadu ze sběrných nádob – popelnice 110 l -  bude   prováděn 1x14 dnů , celoročně.

3)        Svoz vytříděných složek komunálního odpadu bude  pravidelně prováděn podle stavu naplnění kontejnerů 1 200 l na objednávku obecního úřadu.

4)        Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu ze sběrného dvora bude prováděn dle provozního řádu prostřednictvím  zvláštního svozu pověřenou osobou.

5)        Svoz objemných odpadů bude prováděn 1x ročně ,ohlášení nejméně 14 dnů předem na úřední desce.

 

 

                                                             Článek 7.

Nakládání se stavebním odpadem

 

2)               Ukládat stavební odpad do nádob určených pro komunální odpad je zakázáno.

3)               Každý kdo produkuje stavební odpad je povinen oddělovat ze stavebního odpadu nebezpečné složky odpadů a s těmito nakládat dle zvláštních předpisů.

4)               Vytříděný, inertní stavební odpad lze ukládat na vlastní náklady na povolených skládkách  odpadů.( Město Albrechtice skládka Biskupice, do doby ukončení rekultivace této skládky. Uložení stavebního odpadu se provádí po předchozí dohodě se Službami M.Albrechtice za manipulační poplatek .)

5)               Bez posouzení a souhlasu obce  není povoleno používat stavební odpad k terénním úpravám, vyjma výkopové zeminy.

  

 

Článek 8.

Úhrada za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

 

2)       Poplatek vyměřený obcí za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu s § 1, písm.h), zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, především § 10b odst. 1 – 4 ,  zákona o místních poplatcích.

3)       Způsob a výše úhrady tohoto místního poplatku je obsahem obecně závazné vyhlášky č. 3/2001 o místním poplatku ze dne 7.12.2001.

 

 

Článek 9.

Povinnosti fyzických osob a původců odpadů,využívajících, na základě smlouvy s obcí, systému  pro nakládání s odpady v obci Třemešná.

 

2)        Každý je povinen ode dne účinnosti této vyhlášky, nakládat s komunálním odpadem jen podle této vyhlášky a za uvedenou službu platit poplatek.

3)        Každý je povinen komunální odpad odkládat jen do určených shromažďovacích prostředků a na určené místo. Jiným způsobem je zakázáno odpad odkládat.

4)        Sběrné nádoby musí být umístěny na dobře viditelném místě, které je přístupné pro svozový vůz. Pokud nejsou sběrné nádoby v místě odvozu trvale, je povinností uživatele je v den odvozu vlastními silami přistavit ke komunikaci a po vyvezení je zase vlastními silami uschovat.

5)        Určeným a vyhrazeným místem pro odkládání vytříděného komunálního odpadu je popelnice 110 l,  umístěná na stanovišti příslušném k místu trvalého nebo přechodného bydliště nebo jiné nemovitosti.

6)        Určeným a vyhrazeným místem pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu (sklo, PET láhve) jsou označené kontejnery 1200l na třech stanovených místech v obci.

7)        Určeným a vyhrazeným místem pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu je sběrný dvůr v přístavbě u Obecního úřadu.

8)        Určeným a vyhrazeným místem pro odkládání objemných odpadů jsou přechodná sběrná místa, pro konkrétní akci vždy určená a označená pracovníkem obecního úřadu.

9)        Každý je povinen naplňovat sběrné nádoby tak,aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával.

10)    Sběrné nádoby musí být  v dobrém technickém stavu a umístěny na dobře viditelném a  pro obsluhu  přístupném místě z komunikace.

11)    Je zakázáno spalovat komunální odpady v domácích topeništích,na veřejných i soukromých pozemcích.

11.)Je zakázáno odkládání autovraků na jiná než určená místa.

 

                                                  

Článek 10.

 

Sankce.

3)          Pokutu do výše 300 000 Kč uloží orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem. ( §66,odst.(1) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

4)          Orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s tímto zákonem. ( §69 zákona č.185/2001 Sb.,).

5)          Pokutu do výše 200 000 Kč může obec uložit podle § 57,odst.3,zákona č.128/2000 Sb., o obcích, jestliže podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti nebo právnická osoba znečistí veřejné prostranství nebo odloží věci mimo vyhrazená místa a neprodleně neodstraní závadový stav.

6)           Obec dále postupuje v případě porušení povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky fyzickými osobami dle  zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, a dále dle §§ 48 – 51 zákona 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

                                                       Článek 11.

Platnost obecně závazné vyhlášky.

 

2)       Zrušuje se vyhláška č.23/99 ze dne 31.5.1999 o nakládání s odpady.

3)       Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

4)       Tato obecně závazná vyhláška byla schválena usnesení zastupitelstva obce Třemešná dne  7.12.2001 a byla zveřejněna vyvěšením na Úřední desce dne :                  8.12.2001             

a sejmuta dne : 24.12.2001

 

 

 

MVDr.Lubomír Sedláček                                                         Jindřich Galda

místostarosta                                                                                starosta

 

Obec Třemešná