Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva, vyhlášky,zákony, > OZV č. 1/2002 O územním plánu obce

OZV č.1/2002 O územním plánu obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TŘEMEŠNÁ Č.1/2002
O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU obce Třemešná

Zastupitelstvo obce Třemešná vydalo na svém zasedání dne 11.2.2002 v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění , a v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ,tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1.
Účel vyhlášky

1. Tato vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce Třemešná, schváleného Zastupitelstvem obce Třemešná dne 11.2.2002 pod číslem usnesení 1e)19.zas . v souladu s ustanovením § 84 odst.2písm.b)  zákona č. 128/2000Sb. (zákon o obcích) ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato vyhláška stanovuje zásady funkčního a prostorového uspořádání území, limity a podmínky jeho využití, zásady uspořádání dopravy a technického vybavení, vymezují místní územní systém ekologické stability a veřejně prospěšné stavby.

Článek 2.
Rozsah platnosti

1. Vyhláška platí pro administrativně - správní území obce Třemešná vymezené dvěmi katastry: k.ú. Třemešná a k.ú. Rudíkovy.
2. Návrhovým obdobím územního plánu je rok 2015, výchozí stav vykazuje skutečnost roku 2000.
3. Vymezená závazná část územního plánu obce Třemešná je závazná pro všechny orgány státní správy a samosprávy, fyzické i právnické osoby, které se podílejí na rozvoji území, řešeného územním plánem.

Článek 3.
Vymezení pojmů

Pro potřeby návrhu územního plánu obce Třemešná jsou použity následující pojmy:
1. Zastavěné území je území vymezené funkčními zónami zastavěného území
ve výkrese C2.
2. Nezastavěné území je volná krajina - lesy, louky, pole, vodní plochy a toky a ostatní plochy včetně komunikací a zeleně procházejících územím - vymezené funkčními zónami nezastavěného území ve výkrese C2.
3. Funkční zóny jsou prostorově ucelené části zastavěného nebo nezastavěného území, které jsou charakterizovány určitým převažujícím funkčním využitím a pro než jsou samostatně formulovány závazné regulativy v příloze č. 1 těchto regulativů.
4. Občanské vybavení sociálního typu je vybavení, jehož provoz je garantován státem nebo obcí, slouží široké veřejnosti a musí být zajištěna jeho přiměřená dostupnost. Patří sem např. zdravotnictví, sociální péče, školství, státní správa a obecní samospráva.
5. Občanské vybavení komerčního typu je zajišťováno podnikatelsky, dostupnost je závislá na poptávce v daném území. Patří sem např.: obchody, výrobní i nevýrobní služby, veřejné stravování, ubytování, sport, rekreace, zařízení pro volný čas apod.
6. Chov hospodářských zvířat ve velkém je takový, který vyžaduje samostatné zemědělské stavby.
7. Chov hospodářských zvířat v malém je takový, který je provozován v drobných - doplňkových stavbách ke stavbám pro bydlení.
8. Velká a střední hospodářská zvířata jsou: skot, koně, ovce, kozy, prasata apod.
9. Malá a drobná hospodářská zvířata jsou: slepice, krůty, kachny, husy, králíci apod.
10. Výroba a sklady zahrnuje výrobní a skladovací činnosti, které vyžadují samostatné průmyslové stavby, výrobní haly apod., nad 300 m2 zastavěné plochy.
11. Drobná výroba, výrobní služby a řemesla zahrnují činnosti, které vyžadují samostatné stavby o max. objemu rovném objemu v místě obvyklých rodinných domů nebo zemědělských usedlostí nebo doplňkových staveb k nim, o zastavěné ploše do 300 m2, jejichž provoz nevyžaduje stanovení pásma hygienické ochrany.
12. Živnosti jsou podnikatelské činnosti, které nevyžadují samostatnou stavbu a lze je provozovat např. v bytě nebo v rodinném domě a k němu příslušné drobné stavbě.
13. Rekreační domek je jednoduchá stavba pro individuální rekreaci od 35 m2 zastavěné plochy, přízemní, s využitelným podkrovím, která svým vzhledem a formou vychází z tradiční architektury venkovských staveb.
14. Rekreační chata je stavba pro individuální rekreaci, který svým vzhledem a formou nerespektuje tradiční architekturu venkovských staveb.
15. Hospodářská budova je stavba o zastavěné ploše do 50 m2, přízemní, s vyloučením garážování vozidel a obytné funkce.
16. Rodinný domek je jednoduchá stavba pro bydlení s max. 3 byty a zastavenou plochou max. 200 m2.

Článek 4.
Přílohy

1. Nedílnou součástí těchto regulativů jsou regulační podmínky jednotlivých funkčních zón vymezených územním plánem (příloha č. 1).

Článek 5.
Závazné a směrné části územního plánu, 
uložení dokumentace

1. Závazné části územního plánu obce Třemešná jsou :
- zásady urbanistické koncepce stanovené v části II. této vyhlášky;
- zásady regulace územního rozvoje stanovené v části III. této vyhlášky, v příloze č. 1 a výkrese C2;
- zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek stanovené v části IV. této vyhlášky  v příloze č. 1 a výkresech C1, C2, C3, C4;
- veřejně prospěšné stavby stanovené v části V. této vyhlášky a výkresech C6.
2. Všechny části územního plánu - grafické, textové i tabulkové, které nejsou výslovně uvedeny  jako závazné v částech II., III., IV. a V. a v příloze č. 1 této vyhlášky, jsou směrné.
3. O úpravě směrné části územního plánu rozhoduje pořizovatel.
4. Při pořizování změn závazné části územního plánu je třeba postupovat v souladu s platnou právní úpravou zák. č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MMR
 č. 135 ze dne 24. dubna 2001.


ČÁST II.
URBANISTICKÁ  KONCEPCE

Článek 6.
Zásady urbanistické koncepce

1. Při územním rozvoji obce Třemešná respektovat požadavky širších vazeb, které  vyplývají ze schváleného územního plánu VÚC Jeseníky - Změny č. 1, tj. úpravy na silnici I/57 a skupinový vodovod Osoblažsko.
2. Třemešnou rozvíjet jako obec s obytnou, hospodářskou i rekreační funkcí.
3. Dodržet zásady urbanistické koncepce, funkční zónace území,uspořádání dopravy a technického vybavení, zásady regulace a vymezení veřejně prospěšných staveb, průběhu územního systému ekologické stability a vymezení zastavitelného území - formulované v části II., III., IV. a V., příloze č. 1 těchto regulativů a zobrazené ve výkresech:
C1. Hlavní výkres - Komplexní urbanistický návrh, včetně dopravy a ÚSES       1: 5 000
C2. Hlavní výkres - Funkční zónace, současně zastavěné a zastavitelné území     1: 5 000
C3. Vodní hospodářství              1: 5 000
C4. Energetika a spoje              1: 5 000
C5. Veřejně prospěšné stavby                              1: 5 000


ČÁST III.
ZÁSADY REGULACE ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Článek 7.
Úvod

1. Zásady regulace územního rozvoje v části III. jsou rozděleny na regulace:
- funkčního využití a prostorového uspořádání území
- vyplývající z řešení dopravy, technické infrastruktury a dalších technických podmínek omezujících výstavbu
a stanovení zásad pro zajištění:
- ochrany přírody, krajiny, územních systémů ekologické stability a zemědělské půdy
- ochrany životního prostředí, nakládání s odpady
- ochrany architektonických a urbanistických hodnot území
- zvláštních zájmů

Článek 8.
Regulace funkčního využití území

1. Ve výkrese C1 je řešené území rozděleno na zóny zastavěného území a  nezastavěného území.
2. Zóny jsou rozlišeny podle převažujícího funkčního využití.
3. Navrženému vymezení funkčních zón musí odpovídat způsob jejich užívání a účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby, zařízení a činnosti, které ve vymezené funkční zóně nejsou přípustné, nesmějí v ní být  umísťovány nebo povolovány.
4. Stávající stavby, zařízení a činnosti, které jsou v jednotlivých funkčních zónách dle přílohy č. 1 označeny jako nepřípustné, nesmí být po svém zániku, demolici nebo zrušení obnovovány.
5. Stanovení vhodnosti umísťování staveb a zařízení a povolování činností ve funkčních zónách je obsaženo v příloze č. 1 těchto regulativů.
6. Povolovat stavby lze pouze v zastavěném území obce, pokud není v příloze č. 1 stanoveno jinak.
7. Umísťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení je kromě zón k tomu určených možné v nezbytně nutné míře ve všech ostatních zónách. Také komunikace vozidlové, cykloturistické a pěší mohou procházet všemi zónami.
8. Umísťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla je přípustné ve všech zónách zastavěného území při respektování vyhlášky č. 137/1998 Sb.
9. Hromadné garáže pro osobní vozidla lze umísťovat jen v lokalitách k tomu určených a  vymezených a vyznačených takto ve výkrese C1.
10. Garážování a odstavování autobusů a nákladních vozidel je možné jen v zónách, kde je to přípustné dle přílohy č. 1 těchto regulativů. V ostatních zónách není možné.
11. Na celém území obce Třemešná je zakázáno stavět rekreační chaty. Rekreační domky lze stavět v zónách, kde je to přípustné dle přílohy č. 1 těchto regulativů.
12. Území řešené územním plánem obce Třemešná  je z hlediska funkčního využití rozděleno do těchto zón:
Zastavěné území:
C  - centrální zóna obce
B  - zóna "čistého" bydlení
BS  - smíšená obytná zóna
BR  - smíšená zóna bydlení a rekreace
S  - zóna sportu
VZ  - zóna živočišné výroby
V  - zóna průmyslové výroby
A  - zóna podnikatelských aktivit
D  - zóna dopravy
 
Nezastavěné území:
 Z - zóna přírodní
 P - zóna zemědělská

Článek 9.
Regulace prostorového uspořádání

1. Při povolování staveb a změn staveb budou respektovány základní zásady prostorové regulace uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 10.
Regulace vyplývající z řešení dopravy, technické
infrastruktury a dalších technických podmínek
omezujících výstavbu

1. U navrhovaných staveb respektovat regulační prvky vyplývající z dopravního řešení, z příslušných ochranných pásem resp. technických požadavků ČSN pro stávající i navržené inženýrské sítě a zařízení, zařazené podle ČSN 73 6005 do I. a II: kategorie (hlavní vodovodní řad, kanalizační sběrač, vedení VN, VTL plynovod, regulační stanice plynu, dálkový kabel spojů) a dalších technických podmínek omezujících výstavbu.
2. Při řízení výstavby na území obce Třemešná respektovat ustanovení zákonných opatření na ochranu :
- staveb železničních
- zákon č. 266/1994 Sb. o drahách
- staveb silničních
- zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon) a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
- staveb pro vodní hospodářství
- zákon č. 138/1973 Sb. o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších úprav a navazujících nařízení vlády a vyhlášek
- staveb v energetických odvětvích
- zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci
- staveb telekomunikačních
- zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích
3. Respektovat ochranná pásma vyplývající se zákonných předpisů jmenovaných v předcházejícím odstavci č. 2, z nichž plošně významná jsou zakreslena ve výkrese C1, samostatně pak ve výkrese C3 ochranná pásma vodohospodářská, ve výkrese C4 ochranná pásma energetických tras a zařízení.

Článek 11.
Regulace vyplývající ze zásad ochrany přírody,
krajiny, nerostného bohatství,  územních systémů
ekologické stability a zemědělské půdy

1. Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny respektovat principy ochrany přírody a krajiny, stanovené zákonem č. 114/1992 Sb.
2. Respektovat lokality ekologicky významných segmentů krajiny zakreslené a označené ve výkrese C1 a popsané v textové části AI.
3. Respektovat rozsah navržených interakčních prvků - doplnění zeleně podél toků a účelových komunikací navazujících na ÚSES - minimálně v rozsahu zakresleném ve výkrese C1.
4. Respektovat navržený průběh územního systému ekologické stability tak, jak je zakreslen ve výkrese C1. Na plochách vymezených pro územní systém ekologické stability nebudou povolovány jakékoliv stavby kromě nezbytně nutných průchodů tras a zařízení technické infrastruktury, které prokazatelně nelze umístit jinam nebo jednotlivé drobné stavby, které bezprostředně slouží využití pozemku (např. včelíny). Případné zásahy musí být projednány se státní správou činnou v ochranně přírody.
5. Na plochách vymezeného územního systému ekologické stability nepovolovat změny kultur s vyšším stupněm ekologické stability (např. extenzivních luk nebo porostů původních druhů dřevin) na kultury s nižším stupněm ekologické stability (např. intenzivně obdělávané louky, orná půda, monokulturní lesy). Také nelze na těchto plochách provádět nepovolené pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží, těžbu nerostů ani jinak narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch.
6. Vodní toky nezatrubňovat, případné úpravy sklonových poměrů provádět přírodě blízkým způsobem. Kolem toků ponechat nezastavěné manipulační pásy alespoň jednostranně min. v šíři 6 m.
7. Při rozvoji výstavby na území obce postupovat tak, aby ucelené obhospodařované pozemky byly zachovány co nejdéle pro účely zemědělské výroby.
8. Při záborech půdy nenarušovat hydrologické a odtokové poměry v území.
9. Při zásahu do sítě zemědělských účelových komunikací zajistit přístup ke všem obhospodařovaným pozemkům.
10. Při záboru zemědělských půd zařazených do I. a II. třídy ochrany odnímat pro stavební pozemky jen nezbytně nutnou plochu.
11. U všech předpokládaných staveb postupovat v souladu se zákonem č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF a prováděcí vyhláškou č. 13/1994 Sb.

Článek 12.
Regulace vyplývající ze zásad ochrany
životního prostředí, nakládání s odpady

1. Pro zajištění čistoty ovzduší :
- Při povolování staveb a jejich změn řešit vytápění v nich  ekologickým způsobem (plyn, elektřina, ušlechtilá paliva, dřevní hmota a jiné alternativní zdroje energie).
- Podél komunikací nebo výrobních zařízení obtěžujících zápachem nebo emisemi  vysazovat ochrannou zeleň.
- Nevyužívané plochy uvnitř výrobních a skladových areálů osazovat zelení.
2. Pro zajištění čistoty vod :
- Postupně budovat navržený systém odvádění a čištění odpadních vod.
- V lokalitách určených pro rozvoj individuálního bydlení, kde je navrhováno územním plánem odvádění a čištění odpadních vod, lze do doby vybudování kanalizace stavět a získávat nové byty pokud budou napojeny domovní čistírny nebo na žumpy, jako stavby dočasné (do r. 2015), přičemž dostatečná kapacita žump bude vždy doložena výpočtem. Po realizaci splaškové kanalizace bude stavebník povinen se na ni napojit.
- V lokalitách, pro které není navrhováno odvádění a čištění odpadních vod lze povolit stavbu rodinného domu nebo získat byt změnou stavby tam, kde je možné likvidovat splaškové vody přednostně v malé domovní čistírně odpadních vod, kde nelze, tak v bezodtokových žumpách.
- Odpadní vody ze zemědělské výroby mohou být na základě povolení vodohospodářského orgánu likvidovány rozvozem na vlastní pozemky.
- Napojení odpadních vod ze zemědělské nebo průmyslové výroby na veřejnou kanalizaci je podmíněno splněním podmínek kanalizačního řádu.
- Erozní splachy v dílčích povodích musí být minimalizovány protierozními opatřeními.
3. Respektovat navržená ochranná pásma kolem farem živočišné výroby v Třemešné a Rudíkovech v rozsahu zakresleném ve výkrese C1. 
4. Likvidace domovního odpadu bude zajišťována odvozem na skládku odpadu
mimo řešené území.
5. Likvidace průmyslového odpadu bude zajištěna individuálně původci odpadu.

Článek 13.
Regulace vyplývající ze zásad ochrany architektonických
a urbanistických hodnot území

1. Z hlediska zájmu státní památkové péče dodržovat ustanovení daná zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péče v platném znění.
2. Respektovat nemovité kulturní památky místního významu:
· socha sv. Jana Nepomuckého u místní komunikace vedoucí k Damašku v k.ú. Třemešná
· dvě kapličky v zastavěném území k.ú. Rudíkovy
· kostel sv. Sebestiána v k.ú. Třemešná

Článek 14.
Regulace z hlediska zvláštních zájmů

1. Při naplňování navrhovaného funkčního využití území respektovat zájmy vojenské správy, civilní a požární ochrany v obci.


ČÁST IV.
ZÁSADY ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH SLOŽEK

Článek 15.
Bydlení

1. Pro stavby určených k bydlení jsou v obci vymezeny lokality zastavitelného území č. 1, 3, 5, 7. Podmínkou využitelnosti lokality č. 5je udělení vyjímky z ustanovení zákona č. 266/94 Sb.,o drahách.
2. Jednotlivé rodinné nebo rekreační domky lze stavět i jinde v zastavěném území obce formou dostavby proluk v zónách k tomu určených dle přílohy č. 1 těchto regulativů.

Článek 16.
Občanské vybavení

1. Pro stavby a zařízení občanského vybavení komerčního i sociálního typu je určena především centrální zóna  C.
2. Občanské vybavení lze stavět nebo získat změnou stavby také v zónách smíšených - BS a BR dle zásad stanovených v příloze č. 1 těchto regulativů.

Článek 17.
Výroba, těžba, podnikatelské aktivity

1. Stávající výrobní areály v obci považovat za územně stabilizované.
2. Pro rozvoj průmyslové výroby jsou určeny lokality zastavitelného území č. 2 a č. 6 v k.ú. Třemešná. V lokalitě č. 6- na pozemcích zasahujících do ochranného pásma dráhy přednostně umisťovat plochy pro separační a ochrannou zeleň, plochy komunikací odstavné a parkovací; vyjímečně plochy otevřené skladovací.
3. Pro drobnou výrobu, výrobní služby a řemesla jsou určeny lokality zastavitelného území č. 8 a 9 v k.ú. Třemešná a k.ú. Rudíkovy. Případné stavby pro bydlení situovat na těchto plochách tak, aby obytné objekty byly hlukově odstíněny od žel a silniční dopravy stavbami pro drobnou výrobu, výrobní služby a řemesel.
4. Drobnou výrobu, výrobní služby a řemesla je možno provozovat i v zónách BS při splnění zásad stanovených v příloze 1 vyhlášky.
5. Chov hospodářských zvířat ve velkém je možný jen v areálech živočišné výroby v zóně VZ.

Článek 18.
Sport, rekreace, volný čas

1. Za sportoviště místního významu považovat rozvojový areál fotbalového hřiště v Třemešné - zóna S.
2. Maloplošná hřiště pro děti a mládež lze zřizovat i jinde v zónách zastavěného území C, BS, BR.

Článek 19.
Veřejně přístupná a ochranná zeleň

1. Doplnit a vybudovat plochy veřejné zeleně v zastavěném území obce min. v rozsahu zakresleném ve výkrese C1.
2. Kolem areálů živočišné i průmyslové výroby  vysazovat ochrannou zeleň.
3. Doplňovat zeleň v krajině, především podél toků a účelových komunikací.

Článek 20.
Doprava

1. Silnici I/57 zásadně rekonstruovat, ve spojitosti s připravovaným mezinárodním  hraničním přechodem do Polska ve Vysoké - Bartultovicích, její šířkovou  homogenizací na  kategorii S 9,5/80 (v obestavěných úsecích s chodníky min. v kategorii  MS 9/50) a zlepšením směrových parametrů.
2. Silnici III/45714 šířkově homogenizovat v úsecích mimo zástavbu na šířkovou kategorii S 7,5/60 a  v zástavbě MS 7/40 a zlepšit její zvlněný směrový průběh směrovými korekcemi. Držet územní rezervu pro výhledovou přeložku jejího obestavěného koncového úseku od Stáčírny vody přes Damašek s napojením na sil. I/57.   
3. Připojení silnice  III/45717 na sil. I/57 přeložit do odsazené polohy od úrovňového křížení s železniční tratí č. 298. Šířková kategorie přeložky S 7,5/60.
4. Na síti místních komunikací rekonstruovat vozovky nedostatečně zpevněných úseků včetně jejich rozšíření  na min. 3,5 - 4 m a  upravit dopravně závadné mosty přes vodoteče. Pravobřežní trasu podél Mušlovského potoka doplnit vhodně umístěnými výhybnami.
5. Síť místních komunikací rozšířit o trasy, umožňující přístupnost nově navrhovaných funkčních ploch pro bydlení a jiné aktivity v  šířkových kategoriích MO 5 - MO 7.
6. Síť účelových komunikací doplnit přístupovými trasami k vodojemu  a vrtu TR4  na území Damašku. Nahradit  účelovou komunikaci kolem staré školy jejím přeložením, odstraňujícím i jeden úrovňový přejezd se železnicí č.298.
7. Doplnit jednostranným chodníkem obestavěný průtah silnice III/45714 a u sil. I/57 nástupní úseky k autobusovým zastávkám.
8. Vedení  cykloturistických tras, využívajících stávající komunikace, vybavit speciálním dopravním značením podle zásad Generelu cykloturistických tras. Pro doplňující  úseky navrhnout  účelové komunikace.
9. Železniční trati č.292 a 298 včetně železniční stanice Třemešná pokládat za územně stabilizované prvky. Úrovňový přejezd trati č.298 se silnicí I/57 vybavit světelným signalizačním zařízením.
10.  Rozšířit počet autobusových zastávek o další dvě v zájmu zlepšení dostupnosti linek hromadné dopravy osob. Zastávky vybavit důsledně zastávkovými pruhy a přístřešky pro cestující.
11. Pro zřízení čerpací stanice PHM rezervovat plochu pod nádražím. Podmínkou využitelnosti této plochy pro daný účel je udělení vyjímky ze zákona č. 266/94 Sb., o drahách v rámci přípravné dokumentace.
12. Respektovat zákony stanovené šířky ochranných dopravních pásem kolem silnic v úsecích mimo souvislou zástavbu (u sil. I. tř. 50 m, u silnice III. tř. 15 m) a kolem železničních tratí (60 m). V souvisle zastavěném území kolem silničních průtahů a místních komunikací pak v šířce 10 m od osy komunikace na obě strany.
13. Ochranná opatření před nadměrným hlukem z pozemní dopravy pro obytné domy v kritických pásmech silničních průtahů řešit na podkladě podrobných hlukových studií.
14. Pro obyvatele bytových domů řešit parkování vozidel výstavbou hromadných garáží, navržených v blízkosti bytových domů. Podmínkou využitelnosti této plochy je udělení výjimky ze zákona č.266/94 Sb., o drahách v rámci přípravné dokumentace.

Článek 21.
Vodní hospodářství

1. Pro zásobení pitnou vodou využívat zdroj vody TR 4, nové vodovodní řady dimenzovat a provozovat zároveň jako požární.
2. Pro dotaci Města Albrechtic vybudovat čerpací stanici v Rudíkovech a přívodní řad DN 80 směrem na Dubovou horu.
3. Původní zdroje vody TR 1 a TR 2 a zdroj u Damašku využít pro zásobení užitkovou vodou, znemožnit propojení s řady pitné vody.
4. Původní zdroj pro Rudíkovy využít pro zásobení plánovaného rybníka.
5. Při výstavbě stáčírny počítat s vybudováním náhradního zdroje pozorovací sítě ČHMÚ.
6. Respektovat vyhlášená ochranná pásma zdroje TR 4 a studny v Rudíkovech, ochranná pásma nefunkčních zářezů Třemešná zrušit rozhodnutím vodohospodářského orgánu.
7. V návrhovém období vybudovat splaškovou kanalizaci s čistírnou odpadních vod ČOV 1 u mateřské školy. Výhledově ČOV 1 rozšířit, u Damašku vybudovat ČOV 2 a dobudovat splaškovou kanalizaci v celé obci.
8. Do doby výstavby kanalizace likvidovat splaškové odpadní vody individuálně v domovních čistírnách či v žumpách s vývozem na ČOV.
9. Dešťovým vodám umožnit však do terénu, přebytečné odvádět do vodotečí povrchově nebo dešťovou kanalizací.
10. Odpadní vody ze zemědělství (kejdu) likvidovat rozvozem na vhodné zemědělské pozemky mimo 1. a 2. stupeň (vnitřní část) pásem hygienické ochrany vodních zdrojů.
11. Stávající vodní plochy a účel nádrží zachovat.
12. V Rudíkovech obnovit rybník, pro zásobení využít původní vodárenský zdroj.

Článek 22.
Energetika

1. Dodávku elektrické energie zajišťovat z rozšířené rozvodné sítě VN - 22 kV, linky
VN 114 a 16.
2. Potřebu transformačního výkonu zajistit vybudováním navržených trafostanic napojených z rozšířené venkovní a kabelové sítě 22 kV.
3. V palivo-energetické bilanci tepelných zdrojů prosazovat změny ve prospěch zemního plynu, elektrické energie, dřevní hmoty a jiných alternativních zdrojů energie.
4. Respektovat ochranná pásma energetických zařízení ve smyslu Energetického zákona
č. 458/2000 Sb.

Článek 23.
Spoje

1. Rozvoj telekomunikačního provozu zajistit rozšířením účastnické přípojné sítě pro navrhovanou zástavbu.
2. Respektovat ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení ve smyslu zákona
o telekomunikacích č. 151/2000 Sb.

ČÁST V.
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Článek 24.

Za veřejně prospěšné považovat tyto stavby zakreslené a označené ve výkresech C6:

Občanské vybavení:
O1 - rozšíření sportoviště - hřišť v centru obce

Doprava:
D1/1 -  šířková úprava silnice I/57 v místě nového napojení na silnici III/45717
D1/2 -  směrová a šířková úprava silnice I/57 v severovýchodním cípu k.ú. Třemešná vč. úpravy napojení na místní a účelové komunikace a rekultivace rušených úseků silnice
D2    -  přeložka zapojení silnice III/45717 do silnice I/57 vč. rekultivace rušeného úseku silnice III. tř.
D3/1 -  směrová úprava silnice III/45714 vč. rekultivace rušeného úseku v prostoru severně od napájecího bodu 110/22 kV
D3/2 -  směrová úprava silnice III/45714 vč. rekultivace rušeného úseku v prostoru farmy ŽV
D3/3 -  směrová úprava silnice III/45714 vč. rekultivace rušeného úseku v místě vstupu silnice do k.ú. Liptaň
D4/1 -  šířková homogenizace místní komunikace na Artmanov
D4/2 - vybudování úseku místní komunikace u hřbitova
D4/3 -  vybudování úseku místní komunikace v prostoru rozšiřovaného sportovního areálu
D4/4 - vybudování úseku místní komunikace v prostoru podnikatelských aktivit
D4/5 - směrová úprava místní komunikace poblíž MŠ
D5/1 - doplnění pravobřežní trasy místní komunikace podél Mušlového potoka a výhybny - jižně od kostela
D5/2 - doplnění pravobřežní trasy místní komunikace podél Mušlového potoka o výhybny - severně od kostela
D6/1 - doplnění a úprava chodníku v centru Třemešné
D6/2 - výstavba mimoúrovňového přechodu pro chodce v centru Třemešné
D6/3 - doplnění chodníků u silnice I/57 v k.ú. Rudíkovy
D7/1 - účelová komunikace k vrtu TR 4 v prostoru Damašku včetně přístupu k pozemku úpravny vody
D7/2 - účelová komunikace - příjezd k vodojemu v Damašku
D7/3 - úsek účelové komunikace pro vedení cykloturistické trasy B3 v prostoru u hřbitova
D7/4 - úsek účelové komunikace pro vedení cykloturistické trasy B3 v prostoru u mechanizačního střediska
D8/1 - parkoviště pro 10 stání v prostoru sportovního areálu
D8/2 - plocha pro hromadné garáže
D9    - zastávkové pruhy u navrhovaných nebo přesouvaných autobusových zastávek

Vodní hospodářství:
V1/1 -  dostavba úseku veřejného vodovodu v Damašku
V1/2 - dostavba úseku veřejného vodovodu v prostoru úpravny vody
V1/3 - dostavba úseku veřejného vodovodu v severní části zastavěného území Třemešné
V1/4 - dostavba úseku veřejného vodovodu v prostoru u hřbitova
V1/5 - dostavba úseku veřejného vodovodu v prostoru centra Třemešné
V1/6 - dostavba úseku veřejného vodovodu v prostoru podnikatelských aktivit
V1/7 - čerpací stanice a přívodní řad v Rudíkovech, směrem na Dubovou Horu
V2 - výstavba splaškové kanalizace v centrální čísti obce včetně čistírny odpadních vod poblíž MŠ
V3 - výstavba rybníka v Rudíkovech vč. přívodního a odpadního koryta

Energetika:
E1/1 - výstavba distribuční trafostanice TR N8 vč. napojení do sítě VN v prostoru stáčírny
E1/2 - výstavba distribuční trafostanice TR N6 vč. napojení do sítě VN v Damašku
E1/3 - výstavba distribuční trafostanice TR N4 vč. napojení do sítě VN
E1/4 - výstavba distribuční trafostanice TR N3 vč. napojení do sítě VN v prostoru MŠ
E1/5 - výstavba distribuční trafostanice TR N7 vč. napojení do sítě VN v prostoru hřbitova
E1/6 - výstavba distribuční trafostanice TR N2 vč. napojení do sítě VN v prostoru jižně od centra Třemešné
E1/7 - výstavba distribuční trafostanice TR N1 vč. napojení do sítě VN v Rudíkovech
E2/1 - rozšíření středotlaké plynovodní sítě v severní části zastavěného území Třemešné včetně Damašku
E2/2 - rozšíření středotlaké plynovodní sítě v prostoru u hřbitova
E2/3 - rozšíření středotlaké plynovodní sítě v prostoru podnikatelských aktivit v Třemešné
E2/4 - rozšíření středotlaké plynovodní sítě v prostoru podnikatelských aktivit Třemešná - Rudíkovy
E2/5 - rozšíření středotlaké plynovodní sítě v zastavěném území Rudíkovy

Asanační úpravy:
A1 - demolice zchátralého komplexu budov dvora Damašek vč. rekultivace plochy

ČÁST VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25.
Lhůty aktualizace

1. Posouzení nutnosti aktualizace tohoto územního plánu spadá do kompetence zastupitelstva obce.
2. Zastupitelstvo obce provede první vyhodnocení nutnosti aktualizace územního plánu nejpozději do pěti let od jeho schválení.
3. Další lhůty aktualizace územního plánu budou stanoveny po každém provedeném posouzení nebo aktualizaci územního plánu.

Článek 26.
Uložení dokumentace

1. Územní plán obce Třemešná je uložen na Obecním úřadě v Třemešné, stavebním úřadě ve Městě Albrechticích a na Okresním úřadě v Bruntále - referátu regionálního rozvoje.

Článek 27.
Účinnost vyhlášky
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem :  3.4.2002

 
Jindřich Galda                                   MVDr. Lubomír  Sedláček
starosta obce                                       zástupce starosty             

                                                                             V Třemešné 29.4.2002


Doložka k vyhlášce č. 1/2002 o závazných částech územního plánu obce Třemešná.

Obecně závazná vyhláška " O závazných částech územního plánu obce Třemešná " byla schválena dne 11.2.2002 v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona  50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a v souladu s ustanovením  § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Tato obecně závazná vyhláška byla řádně vyvěšena na úřední desce obce Třemešná od 7.3.2002 do 3.4.2002 . Vyhláška nabyla účinnosti dne 3.4.2002. Tímto oznámením v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že podmínky dle § 41 jsou splněny.

 

MVDr. Lubomír Sedláček                                                                                    Jindřich Galda
místostarosta obce                                                                                              starosta obce

Obec Třemešná