Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva, vyhlášky,zákony, > OZV č. 1/2004 O chovu a držení zvířat

OZV č. 1/2004 O chovu a držení zvířat

Obecně závazná vyhláška Obce Třemešná

 č. 1/2004 

O chovu a držení zvířat
na území obce Třemešná.
 

Na základě § 84, odst. 2), písm. i), a § 10, písm. a,c,) zákona č. 128/2000 Sb o obcích  (obecní zřízení)  ve znění pozdějších předpisů se zastupitelstvo obce Třemešná dne 6.2.2004 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Článek 1
 Předmět vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška se týká držení a chovu

a)   hospodářských zvířat ( skot, koně, ovce, kozy, prasata, drůbež,    králíci, holubi, včely, kožešinová zvířata, apod.)
b) ostatních zvířat ( psi, kočky, okrasní a zpěvní ptáci, akvarijní ryby, drobná laboratorní zvířata, terarijní zvířata apod.)
c) chov nebezpečných druhů zvířat, a to jedinců i skupin, podléhá schválení
Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, inspektorát Bruntál.       

 Článek 2
 Vymezení některých pojmů
 
Chovatelem se pro účely této vyhlášky rozumí každá fyzická či právnická osoba, která vlastní, chová či má svěřeno do péče živé zvíře (dále jen chovatel).
 
Článek 3
Povinnosti chovatelů zvířat
 
1.  Chovatelé zvířat jsou povinni dbát aby zvířata neznečišťovalo veřejná prostranství, veřejnou zeleň a veřejná zařízení.
2. Je zakázán vstup a pohyb psů i jiných zvířat  na dětská hřiště, pískoviště a na místní hřbitov.

Článek 4
Chov některých druhů hospodářských zvířat

1. Králíky, drůbež a kožešinová zvířata lze chovat pouze v zahradách a dvorech za nájemními domy ve vlastnictví obce. Chovná zařízení nesmí být umístěna v bytech, ve sklepích nájemních domů ve vlastnictví obce.
2. Chovatelům těchto zvířat se zakazuje jejich volné vypouštění na veřejné prostranství. Na ostatní pozemky se volné vypouštění povoluje pouze se souhlasem majitele pozemku. 
 
 Článek 5.
 Další povinnosti vlastníků,  chovatelů a držitelů psů, koček a jiných  zvířat.
 
 1. Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem na veřejném       prostranství, musí psa zajistit takovým způsobem, aby nemohl poškodit   cizí majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany.
2. Chovatel psa má povinnost dát psa, který poranil člověka, vyšetřit veterinárním lékařem. 
3. Psi, kteří  budou  volně  bez  dozoru  pobíhat po veřejných prostranstvích,budou odchyceni pověřenou  organizací a umístěni do  záchytných  kotců. Po zaplacení pokuty a nákladů za držení zvířete budou  vydáni majitelům. Pokud nebude majitel zjištěn bude se zvířetem nakládáno dle platných předpisů.
4.  Na osoby - držitele průkazu ZTP-P, kteří používají psa jako doprovod se vztahují zvláštní  předpisy.

5.  Za škodu způsobenou  zvířetem  odpovídá jeho chovatel podle občanského zákoníku.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
 
Při porušení této vyhlášky lze uložit sankci dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.Uložením sankce dle této vyhlášky není dotčeno právo na náhradu škodu, která by nedodržování této OZV vznikla.
 
Zrušuje se vyhláška č. 2/2003 ze dne 5.8.2003
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění na úřední desce obecního úřadu v Třemešné.
Schváleno zastupitelstvem obce Třemešná dne 6.2.2004

        
          Vyvěšeno dne   :   11.2.2004
          Sejmuto    dne   :     1.3.2004
 
               
                Jindřich Galda                                                          MVDr. Lubomír Sedláček
                      starosta                                                                      místostarosta 

 

 

 

 

Obec Třemešná