Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva, vyhlášky,zákony, > OZV č. 4/2004 O změně č.1 Územního plánu obce Třemešná

OZV č.4/2004 O změně č.1 Územního plánu obce Třemešná

Zastupitelstvo obce Třemešná se dne 25.11.2004 usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Obecně závazná vyhláška

č. 4/2004 ze dne 25.11.2004

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2002 ze dne 11.2.2002 o závazných částech územního plánu obce Třemešná

Čl.1

Obecně závazná vyhláška č.1/2002, o závazných částech územního plánu obce Třemešná se mění a doplňuje takto:

V Části I., Článku 1., odst.1. se za číslo usnesení „1e)19.zas.“ vkládá text: „včetně změny č.1 schválené Zastupitelstvem obce Třemešná dne 25.11.2004. pod číslem usnesení 1. k)“.

V Části I., Článku 5., odst.1. se na konci textu druhé odrážky ruší středník a doplňuje se text: “včetně výřezů tohoto výkresu se změnou č.1;“

V Části I., Článku 5., odst.1. se na konci textu třetí odrážky ruší středník a doplňuje se text: „včetně výřezů těchto výkresů se změnou č.1;“

V Části II., Článku 6., se za text v odstavci 3. doplňuje text: “a ve výřezech výkresů C1., C2., C3. a C4. se zákresem změny č.1 územního plánu.“

V Části IV., Článku 15., odst.1. se na konec první věty doplňuje text: „a 14.“

V Části IV., Článku 17., odst.2. se v první větě text „č.2 a č.6“ ruší a nahrazuje textem: „č.2, č.6 a č.13a, 13b, 13c“ a ve druhé větě se text „V lokalitě č.6“ ruší a nahrazuje textem: „V lokalitách č.6, č.13a a č.13c“.

V Části IV., Článku 20., odst. 12. se v poslední větě za poslední slovo vkládá čárka a text: „u silnice I/57 v šířce 25 m od osy komunikace“.

V Části IV., Článku 20., odst. 14 se za poslední větu doplňuje text: „Potřebná odstavná a parkovací stání pro obyvatele rodinných domů a objektů rekreace budou zajištěna na pozemcích těchto staveb.“

V Části IV., Článku 20., se za poslední odstavec 14. doplňuje nový odstavec 15. tohoto znění: „15. Potřebná parkovací stání u navrhovaných ploch pro výrobu a podnikání řešit uvnitř těchto ploch.“

V části VI., Článku 26. se ruší text odst.1. a nahrazuje se textem tohoto znění: „Územní plán obce Třemešná včetně změny č.1 je uložen na Obecním úřadě v Třemešné, na stavebním úřadě ve Městě Albrechticích, na Městském úřadě v Krnově a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě.“

                                                                                 Čl. 2

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

V Třemešné dne : 3.12.2004

Jindřich Galda                                                                            MVDr. Lubomír Sedláček

starosta obce                                                                              místostarosta

 

razítko:

 

 

 

 

Obec Třemešná