Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva, vyhlášky,zákony, > Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Třemešná vydává na svém zasedání dne 26. 8. 2002  podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. (dále v textu „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona  a ve smyslu § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) řád veřejného pohřebiště (dále v textu „řád“). 

Článek 1

Úvodní ustanovení
 

1.   Řád upravuje provoz pohřebiště v obci Třemešná na parcele č. 881/3 v k. ú. Třemešná

2.      Obec Třemešná  jako provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18  zákona.

 Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti je stanovena takto:

Leden, únor, březen, říjen, listopad, prosinec ……………………… 8 – 17 hod.

Duben, květen, červen, červenec, srpen, září ……………………… 7 – 20 hod.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1.      Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.      Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3.      Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4.      Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a  osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5.      Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.

6.      Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se  souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7.      Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

8.      Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9.      Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10.  Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.  V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

11.  Voda na pohřebišti není pitná a lze ji používat jen k účelům provozním a zalévání. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

12.  Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa. Na pohřebišti je zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat. Odpady z plastu dávat do nádob na komunální odpad, odpad ze skla dávat do nádoby na sklo.

13.  Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysázené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

14.  Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

15.  Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

16.  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

a)      výkopové práce související s pohřbením a exhumací provádí pohřební služba. Výkopové práce si zajišťují pozůstalí, dohled nad těmito pracemi provádí správce pohřebiště.

b)      pohřbívání

c)      ukládání zpopelněných lidských  ostatků

d)      pronájem hrobových míst

e)      vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

f)       správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

g)      likvidace odpadů.

h)      propůjčení obřadní síně

Článek 5

Povinnosti  a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1.   Správce pohřebiště je povinen:

a)      předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;

b)      umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.

c)      umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště  povinen hrobové místo uvést do původního stavu na svůj náklad.

2)      Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1.      Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2.      Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)      Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b)      Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a  průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c)      Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.

d)      Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3.      Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště a udržovat je v řádném stavu, lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4.      Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

5.      Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

6.      Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

7.      Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1.   Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště,  jiná osoba   jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2.      Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3.      Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.      Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.

5.      Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to

-  celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna  poloviční zinková vložka nebo 

-  kovové s nepropustným dnem.

6.  Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště   provádět  pouze se souhlasem okresního hygienika.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 12 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1.  Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)      Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům  díla a  hloubce základové spáry, která činí 600 mm. 

b)      Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

c)      Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

d)      Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a)      Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b)      Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)      Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)      Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)      Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)        Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)      Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)      Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i)        Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)        Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)      Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.

l)        Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3.  Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

                  -    dobu výstavby hrobky

-     zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

                  -     požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-     podmínky používání komunikací pohřebiště

-     způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-     povinnost dozoru při výstavbě

-     průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4.      Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

-    druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-    způsoby a cyklus revizí hrobky.

      Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5.  Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté          správcem pohřebiště, zejména

-     respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

-  neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým        místům

-  nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-     zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6.      Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit úklid a odvoz zbylého materiálu na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

Článek 10

Sankce

Porušení tohoto řádu veřejného pohřebiště bude pokutováno podle § 26 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Článek 11

Zrušovací ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Třemešná č. 1/2002 ze dne 26. 8. 2002 ruší obecně závaznou vyhlášku č. 19 – řád pohřebiště ze dne 17. 12. 1997.

Článek 12

Účinnost

Řád veřejného pohřebiště obce Třemešná nabývá účinnosti dnem 11. 9. 2002.

 MVDr. Lubomír Sedláček                        Jindřich Galda

místostarosta                                         starosta                                                                                                                                                                                                     

 

Tento řád pohřebiště byl schválen zastupitelstvem obce Třemešná dne 26. 8. 2002 , číslo usnesení 22, bod 1 písm. f) nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva.

Řád pohřebiště byl řádně zveřejněn na úřední desce obce od 27. 8. 2002 do 11. 9. 2002.

Jindřich Galda

starosta obce

 

 

 

 


 

 

Obec Třemešná