Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > V neděli se nesmí kosit

V neděli se nesmí kositDatum konání:
21.7.2014

Zastupitelstvo obce Třemešná schválilo vyhlášku, která má ochránit  obyvatele obce před hlukem. Nyní je na každém z Vás, aby souseda upozornil na platnost přijatého opatření.

OBEC TŘEMEŠNÁ

Obecně závazná vyhláška obce Třemešná

č. 4/2014,

o ochraně před hlukem

Zastupitelstvo obce Třemešná na svém zasedání dne 26. 6. 2014 usneseno vydat na základě  ust. § 10 písm. a) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

1. Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“) je vytvoření opatření směřující k ochraně před hlukem, který je spojen s používáním strojů, zařízení a nářadí způsobující hluk, který je šířen v takové míře, že omezuje pohodu bydlení a života osob na území obce Třemešná.

2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo výt v rozporu s dobrými mravy a ochranou zdraví obyvatel.

Čl. 2

Vymezení pojmů

Noční klid je doba od 22.00 hodin do 6. 00 hodin

Nevhodná denní doba je neděle od 6.00 do 22.00 hodin.

Stroje, zařízení a nářadí – stroje, zařízení a nářadí způsobující nepřiměřený hluk – např. sekačky na trávu, křovinořezy, vysavače listí, stroje na zpracování kovů nebo dřeva, pneumatická kladiva, cirkulárky, ozvučovací hudební systémy apod.

Čl. 3

Omezení činností

V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

V nevhodnou denní dobu a v době nočního klidu je zakázáno používání strojů, zařízení a nářadí způsobující hluk.

Čl. 4

Výjimky

Tato vyhláška se nevztahuje na činnosti spojené s odstraňováním kalamit či havárií.

Čl. 5

Sankce

 Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat jako přestupeknebo správní delikt podle zvláštních předpisů.

Čl. 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni jejího vyhlášení.

    

                  Jiří Kománek                                                                 Ing. Rostislav Kocián

                  místostarosta                                                                              starosta