Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Výběrové řízení Manažer/Manažerka Mikroregionu Krnovsko

Výběrové řízení Manažer/Manažerka Mikroregionu KrnovskoDatum konání:
20.10.2023

DSO Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Manažer/manažerka Mikroregionu Krnovsko

Kvalifikační požadavky:
– min. SŠ vzdělání s maturitou; vzdělání v oblasti všeobecného zaměření (gymnázium), ekonomického zaměření, cestovního ruchu nebo regionální rozvoje výhodou,
– zkušenost s dotačními tituly (krajské, národní, evropské) výhodou,
– obecná znalost problematiky území mikroregionu Krnovsko,
– znalost MS Office,
– komunikativnost, flexibilita, schopnost pracovat pod tlakem a organizační schopnosti,
– ochotu dále se vzdělávat.

Náplň práce:
– řízení a organizace činností spojených s chodem svazku; další administrativní činnosti dle potřeb vedení svazku; organizace valných hromad a setkání starostů, příprava a realizace projektů mikroregionu,
– poskytování poradenství a konzultací členským obcím v oblasti dotačního managementu a veřejných zakázek; příprava a realizace projektů včetně jejich monitoringu a evaluace; příprava a realizace veřejných zakázek mimo režim zákona,
– zajišťování propagace mikroregionu – správa webových a facebookových stránek mikroregionu,
– pomoc při organizaci kulturních akcí mikroregionu – Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko.

Informace o pracovní pozici:
– zajímavá, tvůrčí a dynamická práce,
– pracoviště v Krnově, možnost dohody o pružné pracovní době a home-office,
– základní finanční ohodnocení dohodou + osobní ohodnocení, jehož výše se bude odvíjet dle počtu úspěšně podaných a zrealizovaných projektů,
– práce na 1,0 úvazek,
– pracovní pozice na dobu neurčitou,
– nástup od 1. 11. 2023, případně dle dohody.

Co je nutné doložit:
– strukturovaný životopis,
– přihláška dle přílohy č. 1 (zveřejněna na konci tohoto oznámení),
– motivační dopis s popisem Vašich pracovních zkušeností (max. 2 A4),
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
– originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Výše uvedené doklady doručte nejpozději do 20. 10. 2023 do 10:00 na adresu: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov nebo pošlete prostřednictvím datové zprávy, ID schránky: 7v5zyne.
Na obálku, prosím, uveďte „Výběrové řízení Manažer/manažerka Mikroregionu Krnovsko – neotvírat“.

Výběrové řízení proběhne 24. 10. 2023 v odpoledních hodinách. Uchazeči budou
telefonicky informováni o přesném čase výběrového řízení.

Bližší informace poskytne:
Martin Korduliak, předseda svazku, tel.: +420 724 180 356

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Krnovsko, se sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov (dále jen „zaměstnavatel“), zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání (dále jen „uchazeči“) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ či „GDPR“), a to jako správce osobních údajů.

Účel a právní titul zpracování osobních údajů
V souladu s GDPR budou všechny osobní údaje, které uchazeči sdělí, zpracovávány pro účel přípravy a realizace výběrového řízení na pracovní pozici, o kterou se uchazeči u zaměstnavatele uchází. Poskytnuté údaje budou zpracovávány zaměstnanci zaměstnavatele, členy orgánů svazku (členové Valné hromady a Správní rady, předsednictvo svazku apod.), či členy výběrové komise, pokud byla jmenována, kteří jsou odpovědni/pověřeni přípravou, realizaci či rozhodováním v rámci výběrového řízení.

Zaměstnavatel osobní údaje uchazeče zpracovává na základě:

  1. čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. zpracování osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Tímto opatřením je samotná realizace výběrového řízení, kdy podáním přihlášky (případně kontaktováním zaměstnavatele) a dodáním potřebných dokumentů (jedná se především o životopis, doklad o vzdělání atd.) ze strany uchazeče vyjadřuje tento uchazeč zájem na účasti ve vyhlášeném výběrovém řízení. Zaměstnavatel na základě tohoto důvodu zpracovává osobní údaje uchazeče do doby, než je dosaženo účelu výběrového řízení (tj. vybrání vhodného uchazeče na pracovní pozici či ukončení výběrového řízení bez obsazení pozice);
  2. čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele. Zaměstnavatel na základě tohoto titulu zpracovává osobní údaje uchazečů po skončení výběrového řízení, a to po dobu max. 3 let. Účelem tohoto zpracování je obhajoba práv svazku(zaměstnavatele) v případě eventuálního soudního sporu o neplatnost výběrového řízení, pro prokázání splnění veškerých zákonných povinností z důvodu případných kontrol (např. inspektorát práce), pro případné žaloby dle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, v účinném znění. Současně také mohou být osobní údaje užity za účelem možného oslovení uchazeče pro opětovné vyhlášení výběrového řízení na obdobnou pozici viz bod Doba zpracování osobních údajů. Výjimkou z tohoto zpracování jsou úředně ověřené dokumenty (doklad o vzdělání) a výpis z rejstříku trestů, které jsou po ukončení výběrového řízení vráceny nazpět uchazeči či skartovány, a to dle domluvy s uchazečem.

Rozsah a druh osobních údajů
Rozsah a druh osobních údajů je stanoven v dokumentaci vyhlášeného výběrového řízení. Požadované údaje se tak odvíjí od pracovní pozice, na kterou je vyhlášeno výběrové řízení. Obvykle se jedná o základní identifikační údaje, kontaktní údaje, dosažené vzdělání a dosavadní praxi včetně příloh dokazujících tyto skutečnosti. Pokud to druh pracovního místa vyžaduje či je tato povinnost stanovena nebo vyplývá ze zákonného předpisu, mohou být zpracovány i další údaje, např. výpis z evidence rejstříku trestů, druh řidičské oprávnění, doklad o zdárném absolvování kurzu či školení apod.

Dále mohou být zpracovány osobní údaje, které poskytne sám uchazeč, např. informace v samotných životopisech nebo motivačních dopisech.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu realizace výběrového řízení a následně po jeho skončení zaměstnavatel osobní údaje neúspěšných uchazečů může zpracovávat nejdéle po dobu 3 let z důvodu jeho oprávněných zájmů, viz výše.
Pokud se vítězný uchazeč rozhodne neuzavřít smlouvu se zaměstnavatelem, platí pro něj stejná pravidla uchování údajů jako v případě neúspěšných uchazečů. Poté zaměstnavatel provede výmaz osobních údajů uchazečů (s výjimkou osobních údajů uchazeče, s nímž je sjednán pracovněprávní vztah).

Pro účely opětovného vyhlášení výběrového řízení a oslovení uchazečů může zaměstnavatel použít již jednou získané údaje v rámci předešlého výběrového řízení na stejnou pozici. V takovémto případě použije zaměstnavatel pouze kontaktní údaje a po potvrzení zájmu na účasti v novém výběrovém řízení ze strany uchazeče použije zaměstnavatele i zbylé údaje, kterými disponuje. Zde může zaměstnavatel požadovat po uchazeči případnou aktualizaci či doplnění údajů např. výpis z rejstříku trestů, aktualizaci životopisu. U tohoto typu zpracování musí však platit podmínka, že nové/opětovné výběrové řízení bude vyhlášeno do 6 měsíců od ukončení původního výběrového řízení.

Práva Subjektu údajů
Uchazeč má dle čl. 15 GDPR právo získat od zaměstnavatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má uchazeč právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) GDPR. Uchazeč má za podmínek uvedených v čl. 15 GDPR právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů.

Uchazeč má dle čl. 16 GDPR právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, případně právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Uchazeč má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a to za podmínek stanovených v čl. 17 GDPR.

Za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR má uchazeč právo žádat, aby zaměstnavatel omezil zpracování osobních údajů.

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má uchazeč právo na přenositelnost osobních údajů.

Za podmínek stanovených v čl. 21 GDPR má uchazeč právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého může subjekt podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti, ve které je nutné uvést Vaše identifikační a kontaktní údaje a jaké právo hodláte uplatnit. Tuto žádost je pak nutné zaslat buď na adresu sídla svazku (Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov), datovou zprávou do datové schránky svazku: 7v5zyne nebo na email gdpr@mikroregionkrnovsko.cz.

 

Bližší informace: Výběrové řízení Manažer/Manažerka svazku 2023 | Mikroregion Krnovsko