Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva, vyhlášky,zákony, > OZV č. 1/1996 O pořádání veřejných produkcí

OZV č. 1/1996 O pořádání veřejných produkcí

Obec Třemešná
vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 1/ 96 o pořádání
veřejných produkcí

        Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 11. 6. 1996 schválilo podle ustanovení § 14. odst. 1 písm. i ). zákona č. 367 / 1990  Sb.., ve znění pozdějších změn a doplňků a zákon č.
35 / 1965  Sb.,( autorský zákon ), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích tuto vyhlášku :

      
Čl.   1
Obecná ustanovení

1.   Veřejnými produkcemi se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné provozování hudebních a tanečních děl. vystoupení estrádních umělců a artistů a podniky lidové zábavy.

2.   Pořadatelem je právnická nebo fyzická osoba, která hradí náklady s pořádáním akce spojené.

Čl.    2
Oznamovací povinnost

1.   Pořadatel oznámí konání produkce,která se bude konat na území obce nejméně 10 dnů před jejím zahájením obecnímu úřadu.

2.   Pořadatel oznámí konání produkce na formuláři.
Tímto oznámením splní oznamovací povinnost jak vůči Obecnímu úřadu. tak Ochrannému svazu autorskému, pracoviště Hranice n. M.,  8 května 1850

3.   Pořadatel může trvalé opakující se veřejné produkce oznámit hromadným oznámením, a to až na období jednoho kalendářního roku.

4.   Obecní úřad předá příslušnou část formuláře  OSA

5.   Oznamovací povinnost dle této vyhlášky se nevztahuje na :
a ) církve a náboženské společnosti, pokud pořádají náboženské obřady v církevních objektech
b ) pořádání občanských obřadů.

Čl.    3
Registrace produkce

1.   Obecní úřad na základě předložení oznámení dle čl. 2 odst.  1. a 2 této vyhlášky, zaregistruje konání produkce. Touto registrací je produkce považována za povolenou.

2.   Obecní úřad může produkci zakázat pouze, pokud pořadatel nedodrží ustanovení této vyhlášky.
3.   Pořadatel zabezpečí veřejný pořádek při produkci a vytvoří pověřenému pracovníku obecního úřadu a OSA podmínky pro řádný výkon kontroly.

4.   Obecní úřad stanovuje ukončení produkcí diskoték na 02. 00 hodin.

5.   Obecní úřad Třemešná následně zpoplatní veřejnou produkci podle zákona č. 565 / 1990 o místních poplatcích ( § 15 ) v platném znění a  platné vyhlášky  obce Třemešná  o místních poplatcích.

Čl.    4
Sankce

1.   Obecní úřad Třemešná může nesplnění ohlašovací povinnosti nebo pozdní ohlášení postihnout :
a ) zvýšením vyměřeného poplatku až o 10 %
( § 68 zákona č. 337 / 1992  Sb. o správě daní a poplatků )
b ) pokutou i opakovaně ukládanou až do celkové výše 2 miliony Kč ( § 37 zákona
č. 337 / 1992  Sb. )

Čl.   5
Závěrečná ustanovení

1.   Tato vyhláška nabývá platnosti dnem 1. 7. 1996.


Jan Janík, zástupce starosty                                                 Mgr. Zdeněk Klimeš, starosta

 Vyvěšeno : 14. 6. 1996

Sejmuto  :  30. 6. 1996

KD - Třemešná

Sál  :  2 000,-  Kč    zimní období      ( říjen - duben )
          1 800,-  Kč    letní období       (  květen - září )

Místní pořadatelé : vždy o 200,- Kč méně

Daň ze vstupného :
Místní   -   10%
Cizí       -   20%

Vyvěšeno: 14. 6. 1996
Sejmuto :  30. 6. 1996


Dne 5.8.2003 na svém 5. zasedání schválilo zastupitelstvo obce Třemešná v bodě  1c usnesení ZO Třemešná , přečíslování  beze změny textu OZV  č. 15/96 ze dne 11.6.1996 na OZV č.1/96 a tím uvést stav právních předpisů do souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Jindřich Galda, starosta
MVDr. Lubomír Sedláček,místostarosta                                                                     

Obec Třemešná