Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva, vyhlášky,zákony, > OZV č. 5/2003 O místních poplatcích

OZV č. 5/2003 O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška
obce Třemešná

č. 5/2003 ze dne 27.11.2003

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Třemešná vydalo dne  27.11.2003 podle ustanovení § 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,  ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ
            
Základní ustanovení

Čl. 1


(1)  Obec Třemešná zavádí a vybírá tyto místní poplatky :


a )   poplatek se psů

b )   poplatek za užívání veřejného prostranství
  
c )   poplatek ze vstupného

d)    poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

e) poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání    a odstraňování komunálních odpadů  

(2) Výkon správy  místních poplatků provádí obecní úřad v Třemešné. Na řízení o poplatcích  se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.  

ČÁST DRUHÁ
 
HLAVA I

Poplatek ze psů

Čl. 2
                                                      
Předmět poplatku
          
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.    

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl. 4
                                                       
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně  nebo ústně do protokolu do 10 dnů vznik i zánik své poplatkové povinnosti. 
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku  každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik či zánik  osvobození, a to do 10    dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 5 
                            
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn,ztráta,darování nebo prodej psa ), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 6
                                             
Sazba poplatku
       
Poplatek činí za kalendářní rok :

a) za psa                                                                                                              60,- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa                                                            80,- Kč

c) za psa, jehož držitelem poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu                      60,- Kč   

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 80,-  Kč

Čl. 7
         
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do konce března příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději  do  15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.                

Čl. 8
                          
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,

HLAVA II

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 9
                                          
Předmět poplatku

(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění  dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby  filmových a televizních děl.
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen  na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.


Čl. 10
          
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou náměstí ( náves ), silnice, místní komunikace, tržiště,  a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení   ( viz. příloha kat. mapa s vyznačením veřejných prostranství).

Čl. 11
         
Poplatník

(1) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9.

Čl. 12
     
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den je nutno tuto povinnost splnit nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud  tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
(2)  Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odst. 1 do 5 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.
Čl. 13
              
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl.9 až do dne , kdy toto užívání skončilo.

Čl. 14
        
Sazba poplatku

(1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství :

a) za provádění výkopových prací                                                                                   10,- Kč
b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje                            25,- Kč
c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb                              25,- Kč
d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje                                      25,- Kč
e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb                                        25,- Kč
f) za umístění stavebního zařízení                                                                                  10,- Kč/m2
g) za umístění reklamního zařízení                                                                              100,- Kč/m2/měs.
h) za umístění a provoz lunaparků,cirkusů,a jiných obdobných atrakcí                  25,- Kč
i) za umístění skládek                                                                                                      10,- Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
   1) osobní soukromá vozidla                                                                                       100,- Kč/rok
   2) soukromá nákladní auta, vozidla a traktory                                                          10,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní,sportovní a reklamní akce           10,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
                                                                                                                                            100,- Kč/m2
(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 15
Splatnost poplatku

(1)  Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 den nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší  než 2 dnů nejpozději v den , kdy užívání veřejného prostranství skončilo,

(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 16
          
Osvobození

(1) Poplatku nepodléhá:

a)  vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
 

(2) Vznik i zánik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu do 10 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok nebo změna tento nárok rušící.


HLAVA III
                             
Poplatek ze vstupného

Čl.17
                                          
Předmět poplatku

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
(2)  Z akcí , jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a  veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 18
Vstupné

Vstupným se rozumí peněžitá částka , kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 19
                                               
Poplatník

Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 20
                                     
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději do 10 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo , rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

(4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Čl. 21
                 
Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro :

a) kulturní akce           10% z vybraného vstupného
b) sportovní akce        10% z vybraného vstupného
c) prodejní akce          10% z vybraného vstupného
d) reklamní akce         10% z vybraného vstupného

Čl. 22
                                             
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce,

Čl. 23
               
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejíchž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Čl. 24
          
Úlevy

Nárok na úlevu na poplatku má :   nestanoveno


HLAVA IV

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 25
     
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

Čl. 26

Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.

Čl. 27
        
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do 5 dnů uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Tuto skutečnost doloží protokolem, který musí obsahovat údaje dle  § 5 vyhlášky č. 223/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení provozu výherního hracího přístroje.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo,IČO,čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 28
              
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.

Čl. 29
                                                
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí  5000,- Kč.
V případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší  než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Čl. 30

Osvobození od poplatku

Od poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj není osvobozený žádný poplatník.

Čl. 31
     
Splatnost poplatku
         
Poplatek je splatný při povolení VHP na dobu:

      1) tři měsíce - do posledního dne prvního měsíce provozu
      2) šest měsíců -  1. splátka do posledního dne prvního měsíce provozu
                                      2. splátka do konce třetího měsíce provozu
      3) kalendářní rok - 1. splátka do posledního dne prvního měsíce provozu, 2., 3. a 4.
         splátka vždy poslední den předcházejícího čtvrtletí  ( tj. 31. 3., 30. 6., 30. 9.).


HLAVA  V

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl.32
            
Poplatník

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem,za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí;    za osoby nezletilé,mladistvé a osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo osoby bez způsobilosti k právním úkonům hradí poplatek dle této vyhlášky jejich zákonní zástupci nebo opatrovníci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,

Čl. 33
          
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník stanovený v Čl. 32 písm.b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla :

a) příjmení, jméno, bydliště, rodné číslo,
b) evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, číslo parcelní , na kterém je tato stavba umístěna.
(2) Poplatníci stanovení v Čl. 32 této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné   lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkoví povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 34
      
Sazba poplatku

1)  Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl.32 písm. a) a b) této vyhlášky  činí 310,- Kč a je tvořena

a)  z částky  54,- Kč za kalendářní rok a

b)  z částky 256 ,- Kč za kalendářní rok . Tato částka je stanovena podle        skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného     komunálního odpadu

Rozúčtování této části poplatku je provedeno v příloze č.1, která je nedílnou
součástí této vyhlášky.

c) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 35
     
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je  pro poplatníka dle Čl. 32, písm. a) této vyhlášky splatný ve  2 stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 31.3. za první pololetí a nejpozději do 30.9. za druhé pololetí příslušného kalendářního roku. 
(2) Poplatek je pro poplatníka podle Čl.32 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Čl. 36
         
Osvobození

(1)      Osvobozeni od poplatku v celé výši budou občané:
a) starší 80 let
b) vojáci vykonávající základní vojenskou službu                      

(2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve  stejné lhůtě je poplatník osvobozený od placení poplatku  povinen oznámit  správci poplatku  zánik nároku na osvobození.

Čl. 37

Úlevy

(1) Všichni občané, kteří používají k vytápění jako výhradní zdroj energie plyn,elektřinu a  dřevoplyn budou na základě žádosti a přiloženého čestného prohlášení ,zvýhodněni snížením částky poplatku o 60,- Kč.


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná.

Čl. 38

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny ( odvedeny ) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené ( neodvedené ) poplatky nebo jejich nezaplacenou ( neodvedenou ) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě poplatků a daní, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

Čl. 39

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn.  Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 40

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství, mimo HLAVY IV, zcela nebo částečně prominout.


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení zrušovací

Čl. 41

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1999 ze dne 31.5.1999, 1/98 ze dne 1. 4. 1998, č. 4/2002 ze dne 9. 12. 2002.


ČÁST PÁTÁ

Účinnost

Čl. 42

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004

 

 Jindřich Galda                                                                    MVDr. Lubomír Sedláček                        starosta obce                                                                             místostarosta obce                 
                    
 
 

 


 

 


             
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

Obec Třemešná