Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > 72 Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Třemešná

72 Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy TřemešnáVyvěšeno: 28. 10. 2022
Sejmuto: 2. 12. 2022
Evidenční číslo: 72/2022

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

 

NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEMEŠNÁ

 

Zastupitelstvo obce Třemešná v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky právnické osoby

 

Základní škola a Mateřská škola Třemešná, IČO 00852538, se sídlem Třemešná 341, 793 82 Třemešná

 

Předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • zdravotní způsobilost dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • znalost českého jazyka dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 let dle zákona o pedagogických pracovnících.

 

Požadavky pro výkon činností ředitele/ředitelky

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky, týkajících se daného typu školy, školského zařízení,
 • znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů, souvisejících pracovněprávních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace),
 • organizační a řídící schopnosti.

 

Obsahové náležitosti písemné přihlášky:

Přihláška (jméno, příjmení a titul uchazeče, datum narození, místo trvalého pobytu, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis uchazeče; dále uveďte, kam má být doručováno - adresa, datová schránka nebo adresa elektronické pošty).

Přílohy, které jsou nedílnou součástí přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností,
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení), včetně dokladů o dalším vzdělávání,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • doložení praxe v délce 4 let v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících, a to potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele,
 • motivační dopis,
 • písemná pedagogická koncepce rozvoje školy v období následujících 6 let (max. 5 normostrany formátu A4), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Předpokládaný nástup do funkce: 01. 02. 2023.

Předpokládaný termín konání konkursního řízení je leden 2023, přesný termín bude uchazečům sdělen písemně.

 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce na adresu Obec Třemešná, Třemešná 304, 792 83 Třemešná tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v podatelně nejpozději do 02. 12. 2022 (včetně).

 

Obálku označte: „KONKURS Základní škola a Mateřská škola Třemešná – NEOTVÍRAT“

 

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem, podané v termínu.

 

Kontakt: 554 652 571 nebo e-mail: starosta@tremesna.cz, popř. podatelna@tremesna.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přílohy:


Zpět na přehled